جلسه دفاع دانشجویان محترم گروه حقوق . پنج شنبه 24 مرداد 98

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی در تاریخ پنج شنبه 98/05/24 به شرح ذیل اعلام می گردد:

  1. مهدی سرگران با عنوان:  حکم طلاق غضبان در فقه حنفی، استاد راهنما: آقای دکتر لعل علیزاده، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر سروری، ساعت 8
  2. آقای رضا حسینی با عنوان: مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر لعل علیزاده، ساعت 9
  3. آقای سید محمد سیادتی با عنوان: ضوابط حق تقدیمی و پذیره در موقوفات، استاد راهنما: آقای دکتر خاتمی، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر سروری، ساعت 10
  4. آقای مهدی رضازاده با عنوان: الزامات فقهی و حقوقی بانکداری الکترونیک، استاد راهنما: آقای دکتر خاتمی، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر سروری، ساعت 11
  5. آقای مصطفی ناصح با عنوان: مبانی میزان مسئولیت آمر قانونی در حقوق اداری و حقوق مدنی، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر خاتمی، ساعت 12
  6. خانم زهرا عیدی با عنوان: بررسی غبن حادث در نظام حقوقی ایران و معاملات بین المللی، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر خاتمی، ساعت 13

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

۲۲ مرداد ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی