اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . پنج شنبه 21 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی
پنج شنبه 21 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ پنج شنبه 98/06/21 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1)آقای سید عطا شفیق  با عنوان:  بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی برضعف کنترل های داخلی و تعداد بندهای گزارش حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر لاری، ساعت 11
2)آقای احسان افرازمنش  با عنوان: تأثیر سبک رهبری بر اثربخشی حسابرسی داخلی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر لاری، ساعت 12
3)آقای سید محمد گلشائیان  با عنوان: بررسی تأثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر لاری، ساعت 13
4)آقای مصطفی همتی  با عنوان: تأثیر ویژگی های مشتری بر تأخیر گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 14
5)آقای یاسر حیدری  با عنوان: رابطه بین درک حسابرسان از حجم کار حسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی، استاد راهنما: آقای دکتر لاری، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 15
6)آقای جعفر ساز با عنوان:  نگاهی به ارتباط بین محیط تجاری، حاکمیت شرکتی و عملکرد سازمانی، استاد راهنما: آقای دکتر لاری، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 16

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

#تحصیلات_تکمیلی

۲۰ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی