اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق . پنج شنبه 21 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق
پنج شنبه 21 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی در تاریخ پنج شنبه 21/6/98 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1)آقای اکبر شرقی  با عنوان:  بیع و هبه اعضای بدن در پرتوی فقه حقوق ایران و انگلستان، استاد راهنما: آقای دکتر علمی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر سبیانی، ساعت 8
2)آقای عزیز پیشگر با عنوان: بررسی مسئله تعارض سند رسمی با سند عادی با نگاهی بر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استاد راهنما: آقای دکتر علمی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر سبیانی، ساعت 9
3)آقای علی ارزانی  با عنوان: مسئولیت مدنی تیم پزشکی، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر غفوریان نژاد، ساعت 10
4)خانم فاطمه ابراهیمی با عنوان: بررسی جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و اسناد بین المللی، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر سبیانی، ساعت 11
5)خانم سیما صادقی  با عنوان: منافع ممکن الحصول و ارتباط آن با تفویت منفعت و عدم النفع، استاد راهنما: آقای دکتر غفوریان نژاد، اساتید داور: آقای دکتر خاتمی و آقای دکتر سروری، ساعت 12

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

#تحصیلات_تکمیلی

۲۰ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی