مراحل انجام پروپوزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه خود را دارند می بایست برای تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی مراحل ذیل را طی نمایند :

  1. دریافت فرم شماره 14 موجود در سایت مؤسسه ( فرم درخواست اخذ کد استاد راهنما) و کامل نمودن تمامی قسمت های آن
  2. انتخاب استاد راهنما ( با کامل نمودن صفحه اول و دوم فایل پروپوزال موجود در سایت مؤسسه و اطمینان از خالی بودن کد استاد راهنما در واحد تحصیلات تکمیلی در روزهای شنبه، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته)
  3. تأیید موضوع توسط مدیرگروه و استاد راهنما
  4. ثبت موضوع پروپوزال در سایت ایران داک
  5. انتخاب واحد پایان نامه
  6. تسویه مالی واحد پایان نامه
  7. تکمیل تمام امضاهای پروپوزال شامل امضای مدیرگروه، استاد راهنما، استاد ناظر و دانشجو
  8. تحویل پروپوزال کامل شده با طلق و شیرازه ، نامه ایران داک و برگه تسویه مالی به واحد تحصیلات تکمیلی
  9. تصویب و یا عدم تصویب در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
  10. درصورت تصویب، 4 ماه و نیم پس از تاریخ تصویب، دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۲۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی