جلسات دفاع گروه مدیریت

 

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/7/25به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای محمد اسماعیل برتری  با عنوان:  تأثیر شخصیت برند بر تمایز و پرستیژ برند در صنعت لبنیات ( مورد مطالعه: لبنیات کانیار)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر نادری و خانم دکتر صانعی، ساعت 8

2. خانم اعظم اردشیری با عنوان: بررسی تأثیر هم خلقی ارزش مشتری بر خرسندی به واسطه عملکرد خدمات ادراک شده و کمک ادراک شده در رفاه دیگران، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر مخملی، ساعت 12

3. آقای سید جواد سجادپور  با عنوان:  بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی کارکنان بر رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و نیت ترک خدمت کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی، استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 13

4. خانم بهاره سبزواری بیدختی  با عنوان: مدلی برای پیاده سازی سیستم ترمیم خدمت مشتری در صنعت هتل داری با استفاده از روش ANP فازی و دیمتل فازی، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و خانم دکتر صانعی ، ساعت 14

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع، مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

۲۴ مهر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی