جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/8/23به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای پیمان پژند بیرجندی با عنوان:  بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) با نقش میانجی گرایانه نظام های مدیریت منابع انسانی ( مورد مطالعه: شرکت داروسازی ثامن مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر جمشیدی و آقای دکتر رحیم پور، ساعت 11:30

2. آقای ابراهیم صفائی  با عنوان: نقش قانون های حفظ حریم شخصی و تصویر برند کسب و کار آنلاین در درک مشتریان از ریسک های حریم شخصی آنلاین ( مطالعه موردی: سایت دیجی کالا)، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر جمشیدی، ساعت 12:30

3. آقای مرتضی شفیعی کلوخی  با عنوان: بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA) و رفتارهای شهروندی کارکنان بر ارتقای میزان وفاداری مشتریان بانک صادرات شهر قوچان، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 13:30

4. آقای حسن قشقائی  با عنوان: رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارایی سازمان با نقش میانجی خلاقیت ( مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش سرولایت و قوچان)، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 14:30

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

۲۲ آبان ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی