جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/9/7به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای محمدرضا حسن آبادی  با عنوان:  بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر قابلیت بازاریابی ( مورد مطالعه: بانک قوامین مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر صادقی، ساعت 8

2. خانم فاطمه صباغیان  با عنوان: بررسی تاثیر هویت اجتماعی مشتریان بر قصد خرید با درنظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتریان ( مورد مطالعه: هایپرمی مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر صادقی، ساعت 9

3. آقای علی چوپانی  با عنوان: بررسی رابطه بین جهت گیری مشتری و عملکرد شرکت با نقش تعدیلی رهبری اخلاقی و شدت رقابت ( مورد مطالعه: بانک ملی شهرستان قوچان)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر صادقی، ساعت 10

4. خانم صغری داوری  با عنوان: بررسی تاثیر شدت احساسات بر رضایت مشتری از خدمت به واسطه تناسب و صحت درک شده و اعتماد، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر نخچیان، ساعت 11:30

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۰۶ آذر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی