جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی در تاریخ شنبه 98/9/9به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای هادی رمضان پور با عنوان:  بررسی امکان اعمال انواع خیارات در بیع الکترونیکی، استاد راهنما: آقای دکتر مقصودپور، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر سروری، ساعت 8

2. آقای حسین قوی  با عنوان:  اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی، بررسی فقهی ماده 1117 ق.م ، استاد راهنما: آقای دکتر امام وردی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر کارگری، ساعت 12

3. آقای ناصر محمدی  با عنوان:  مسئولیت مدنی دولت در قبال بانک ها و موسسات مالی ، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر کارگری، ساعت 13

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۰۶ آذر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی