اطلاعیه مهم: لیست حذفی دانشجویان

اسامی حذفی دانشجویانی که طی ترم در کلاسها حضور نداشتند:

استاد عاطفه بشارت نیا دروس مالیه عمومی و رفتار سازمانی: 96165000 - 97165301 - 97113301

استاد الهه شجاع مقدم درس زبان خارجه: 97136300 - 98132301 - 98162103 - 98132300 - 96165001 - 98162302 - 98162116 - 98162117 - 98183136 - 98162118 - 98133300

استاد احمد نجمی درس تحلیل سازه : 96144001 - 98164102 - 96164005 - 97132400

۰۹ آذر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها