جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ سه شنبه 98/11/8به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای امید نامور  با عنوان:  تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی ویژه بر روی راستا، حس وضعیت زانو و الگو گام برداری در نوجوانان پسر مبتلا به زانوی ضربدری، استاد راهنما: آقای دکتر محمدی، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 10

2. خانم سلیمه محمودی  با عنوان:  اثر یک دوره تمرین TRX بر روی فاکتورهای عملکردی، ابعاد قفسه سینه و کیفیت زندگی زنان سالمند دارای هایپرکایفوزیس، استاد راهنما: آقای دکتر محمدی، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 11

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۰۷ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی