وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/10/26پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

علیرضا عاملی

96187140

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب

2

علی فرتوت

96187144

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

3

خدیجه ایزانلو

96185306

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

4

ناصر محمدپور مقدم

96182160

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

 

 

 

۱۵ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی