جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی در تاریخ پنج شنبه 98/11/17به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای ابوذر براتی با عنوان:  بررسی جایگاه و نقش قبض و تصرف در عقد وقف از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، استاد راهنما: آقای دکتر علمی، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر سروری، ساعت 9

2. آقای محمد بهبودی  با عنوان:  مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به حریم و اراضی رودخانه ها در حقوق ایران ، استاد راهنما: آقای دکتر توکلی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر سبیانی، ساعت 10

3. آقای داریوش طاهری  با عنوان:  مسئولیت مدنی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیسی ، استاد راهنما: آقای دکتر امام وردی، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر سروری، ساعت 11

4. خانم حمیده امیری دودانلو  با عنوان:  بررسی فقهی و حقوقی تبعیت عقد از قصد ، استاد راهنما: آقای دکتر امام وردی، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر سروری، ساعت 12

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۱۶ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی