جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع آن دسته ازدانشجویانی که علاقمند به شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه هستند می رساند، جلسات دفاع گروه مدیریت در تاریخ 98/12/1برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۱۹ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی