موکول شدن جلسات دفاع به سال جدید

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند باتوجه به شرایط پیش آماده درمورد ویروس کرونا ، تمام جلسات دفاع تعیین شده به سال جدید موکول می گردد و خاطر نشان می شود تاریخ های جدید پس از هماهنگی با گروه ها اطلاع رسانی خواهد شد و همچنین هیچ هزینه ای از جهت این تغییر زمان متوجه دانشجو نمی باشد.  

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                  

۱۰ اسفند ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی