وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/12/15پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

فاطمه ریحانی جعفرآباد

97187129

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

2

عطا متین فر

97186156

حقوق خصوصی

تصویب

3

عباس کریمی

97182156

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

4

مبین شفیعی

97181140

حسابداری

تصویب مشروط

5

جواد اعظم

97181105

حسابداری

تصویب مشروط

 

 

 

۲۵ فروردین ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی