عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز سه شنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز سه شنبه


سه شنبه 8 الی 9:30

قدیر بابایی

انقلاب اسلامی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/enghelab-eslami

 

سه شنبه 8 الی 9:30

فاطمه افتخاری

مدیریت مالی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriatmlali2

 

سه شنبه 8 الی 9:30

مرضیه ذکاوت

ریاضی عمومی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/riaziomomi2

 

سه شنبه 8 الی 9:30

ساعده بابایی

ریاضی عمومی 1 -  ریاضی کاربردی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/riaziomomi1

 

سه شنبه 10 الی 11:30

نادر نقش بندی

زبان تخصصی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zaban-takhasosi-hesabdari2

 

سه شنبه 10 الی 11:30

قدیر بابایی

اخلاق و اربیت اسلامی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-tarbiate-eslami

 

سه شنبه 11 الی 12:30

زهرا عزیزمحمدی

مدیریت مالی 1 ( مالی 1)

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mali-1modiriyat-mali1

 

سه شنبه 11:30 الی 13

نادر نقش بندی

حسابرسی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesbrasi2

 

سه شنبه 13 الی 14:30

زهرا عزیزمحمدی

حسابداری صنعتی 3 -  مبانی حسابداری مدیریت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-sanati3

 

سه شنبه 14 الی 15:30

محسن سروری      حقوق تجارت  ترم 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tajarat4---term4

 

سه شنبه 16 الی 17:30

علی اصغر بهاری          حقوق جزای عمومی2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-omomi-2

 

سه شنبه 18 الی 19:30

محمد فکور

مدیریت استراتژیک

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriat-estratezhik

 

سه شنبه 18 الی 19:30

علی اصغربهاری

حقوق جزای اختصاصی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi1

 

سه شنبه 20 الی 21:30

امیر پورآریا    حقوق جزای اختصاصی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi2 

 

سه شنبه 20:30 الی 22

محمد مسرور           حقوق مدنی 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/highigh-madani-4

 

سه شنبه 20 الی 21:30

محمد بلوچی          حقوق بشر در اسلام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-bashar-dar-eslam

۲۵ فروردین ۱۳۹۹  -  مدیریت کلاس ها