وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/2/25پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

مسعود آموزش

97182107

مدیریت بازرگانی

تصویب

2

حیدر حسن پور یساولی

97182123

مدیریت بازرگانی

تصویب 

3

شهرزاد امیربک

97184105

مدیریت بازرگانی

تصویب 

4

گوهر علی نژاد باجگیران

97182148

مدیریت بازرگانی

تصویب 

5

وحید گرایلی

97185158

مدیریت بازرگانی

تصویب 

6

مهدی آقامحمدی فیض آبادی

97182105

مدیریت بازرگانی

تصویب 

7

سعید بوستانچی

97185113

مدیریت بازرگانی

تصویب 

8

سعید ضیایی قوچان عتیق

97185142

مدیریت بازرگانی

تصویب 

9

هادی درویشی

97185129

مدیریت بازرگانی

تصویب 

10

سعید سهیلی

97182137

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

11

محمدرضا مربی هروی

97182160

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

12

امیررضا کنکان خسروی

96184321

مدیریت بازرگانی

تصویب 

13

سید حسن هاشمی فریمانی

97184150

مدیریت بازرگانی

 تصویب مشروط

14

حمیدرضا توانای مزار

97185117

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

15

حسن حافظی

97182122

مدیریت بازرگانی

تصویب 

16

مسعود موثق

97184146

مدیریت بازرگانی

تصویب 

17

زهرا خوش اندام اسی بلاغ

97182129

مدیریت بازرگانی

تصویب 

18

زهرا عاکفیان

97182145

مدیریت بازرگانی

تصویب 

19

رضا بهمنی

97184111

مدیریت بازرگانی

تصویب 

20

مرضیه روح آزاد

97182134

مدیریت بازرگانی

تصویب 

21

مصطفی غلامی

97185151

مدیریت بازرگانی

تصویب 

22

نگار صفدری

97184134

مدیریت بازرگانی

تصویب 

23

میلاد اسلامیان فارسون

97182102

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

24

علی نیرومند

97185167

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

25

سید مهدی سلیمانی نداف

97185137

مدیریت بازرگانی

تصویب 

26

علی پیشکار

97182117

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

27

سید مهدی حاجی مولانا

96185117

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

28

امین خوش قامت

97185128

مدیریت بازرگانی

تصویب 

29

مجتبی رنجبر

97185131

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

30

نفیسه قاسم پور

97184139

مدیریت بازرگانی

تصویب 

31

سمیرا رویان

97182135

مدیریت بازرگانی

تصویب 

32

حیدر حسن پور یساولی

97182123

مدیریت بازرگانی

تصویب 

33

مهدی فخرالدینی

97182149

مدیریت بازرگانی

تصویب 

34

محمد اسماعیلی

97185106

مدیریت بازرگانی

تصویب 

35

علی رضا جمشیدی

97182121

مدیریت بازرگانی

تصویب 

36

زهرا یوسف پور

97182173

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

37

حسن ابراهیمی ثانی

97185101

مدیریت بازرگانی

تصویب 

38

علی نیرومند

97185167

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

39

علیرضا غلامزاده

97185150

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

40

حسن سلیمانی

97182136

مدیریت بازرگانی

تصویب 

41

بهرام ابوالفضلی

97185102

مدیریت بازرگانی

تصویب 

42

مهران حیاتی زیدانلو

97182127

مدیریت بازرگانی

تصویب 

43

قدیر بهزادمهر

97185112

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

44

محمد مرادی مقدم دوست آبادی

97185163

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

45

مریم سلامی

97185136

مدیریت بازرگانی

تصویب 

46

یونس سلیمانی

97186128

حقوق خصوصی

تصویب مشروط 

47

سحر ارجمند ناوخی

97186104

حقوق خصوصی

تصویب 

48

شهرام عبدالصالحی

97186137

حقوق خصوصی

تصویب مشروط 

49

مهدی هنری

97186170

حقوق خصوصی

تصویب 

50

علی تاجیک

97186115

حقوق خصوصی

تصویب 

51

علی اصغر فروزان منش

97186151

حقوق خصوصی

تصویب 

52

علی یزدان پناه

97186171

حقوق خصوصی

تصویب مشروط 

53

منیره السادات معزیان

97186161

حقوق خصوصی

تصویب 

54

مهتاب امانی

97186110

حقوق خصوصی

تصویب 

55

محمد حق بجانب

97186120

حقوق خصوصی

تصویب 

56

الهام رستم زاده

97181132

حسابداری

تصویب مشروط 

57

محرم بهاری مقدم

97181109

حسابداری

تصویب 

58

راضیه فضایلی

97181154

حسابداری

تصویب مشروط 

59

نفیسه شجاعی سعادتقلی

97181139

حسابداری

تصویب 

60

میثم ذوالفقاری

97181130

حسابداری

تصویب 

61

حسین جهانی خیرآباد

97181115

حسابداری

تصویب مشروط 

62

زهرا داوری

97181128

حسابداری

تصویب مشروط 

63

هدی دادرس

97181125

حسابداری

تصویب 

64

مرضیه یوسف ثانی فتح آباد

97181174

حسابداری

تصویب مشروط 

65

لیدا تمانلو

97181113

حسابداری

تصویب مشروط 

66

محسن محمودی مینایی

97181163

حسابداری

تصویب 

67

رجب فرهادی فاروجی

97181153

حسابداری

تصویب نشد 

68

الهام رهنما

97181135

حسابداری

تصویب 

69

صادق رهنما نقاب

97181136

حسابداری

تصویب مشروط 

70

سجاد حیدریان

97181122

حسابداری

تصویب مشروط 

71

امیر سلیمانی

97183113

حسابرسی

تصویب مشروط 

72

یوسف شیخی

97183114

حسابرسی

تصویب مشروط 

73

عباس انوری

97183103

حسابرسی

تصویب مشروط 

74

فاطمه جمالی

97188119

روانشناسی عمومی

تصویب 

75

صادق صابری امان آباد

97188146

روانشناسی عمومی

تصویب 

76

اکرم سامقانی

97188142

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

77

سمیرا نیکوسیر

97188170

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

78

لیلا اسلامی تبار

97188105

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

79

مهدی اسماعیلی مقدم

97188106

روانشناسی عمومی

تصویب 

80

سمیرا توکلی جمنانی

97188118

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

81

سیما دانش پژوه

97188126

روانشناسی عمومی

تصویب 

82

فرزانه دانشمندی

97188127

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

83

مژگان رخشانی

97188131

روانشناسی عمومی

تصویب 

84

سمیه باقری

97188111

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

85

هادی نوبهاری

97188169

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

86

اختر اذانی

97188103

روانشناسی عمومی

تصویب 

87

طیبه کمالی

97188155

روانشناسی عمومی

تصویب 

88

محسن مزینانی

97188162

روانشناسی عمومی

تصویب 

89

زهرا بهارلویی

97188116

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

90

میترا خسروی سهل آبادی

96188322

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

91

فائزه میثاقی فاروجی

97188167

روانشناسی عمومی

تصویب 

92

مهدی صحرائی

97188147

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

93

سپیده سعادتی سراب

96187132

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

94

مرضیه احمدی

97187102

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

95

زهرا زعفرانلو

97187130

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

96

مرضیه آل حسن

97187108

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

97

مریم صادقیان

97187139

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

98

نسرین باقری

97187111

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

99

مریم محمدی

97187155

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

100

زهرا حسن پور خواجه ها

97187117

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

101

میلاد حسینی زیدانلو

97185126

مدیریت بازرگانی

تصویب 

102

مهدی شورگشتی

97186134

حقوق خصوصی

تصویب مشروط 

103

رویا هادی زاده

97188171

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

104

سهیلا شکوری

97188145

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

105

سمیرا علمی

97187143

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

106

فرنگیس سادات چاوشی

97187116

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

 

 

 

 

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی