جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ 99/3/13به صورت حضوری و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1.  خانم فهیمه امینی

2. آقای علی فرتوت

3. آقای علیرضا عاملی

4. آقای ابوالفضل چوپانی

5. آقای بهرام سراب    

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی             

۱۰ خرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی