جلسه دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه  دفاع خانم الهام پورمحمد دانشجوی گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ 99/3/26به صورت حضوری برگزار می گردد.   

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۲۶ خرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی