وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/4/26پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

جواد یکتای شاهدابه

96187323

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب مشروط

2

رعنا بیدالله پور بنی تارک

96187115

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب مشروط

3

فاطمه نعمتی

97187159

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

4

محمدحسن قاچکانلوئی

97187145

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

5

حوری ایزدی بوانلو

96187110

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

6

نوید ابراهیم زاده فخاری

97187101

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

7

نیناز قنبری کفترودی

97187148

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

8

سعیده ده سال اینچه کیکانلو

97187123

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

9

علیرضا قوانلو

97187149

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

10

مجتبی خادم پیر

95187306

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

11

حمید آرین پور

97187103

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

12

زهرا شفیعی

97186131

حقوق خصوصی

تصویب 

13

نسیم علی دوست سیدها

97186144

حقوق خصوصی

تصویب 

14

فریبا فعال حصاری

97184138

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب 

15

مصطفی پیرایش مایوان

96184112

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب نشد 

16

رضا وظیفه شناس

97182172

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط 

17

هانیه موقر خوشبخت

97182166

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط 

18

قاسم نیکوقدم

97185168

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب نشد 

19

هادی علیمیرزائی

97185149

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب 

20

احمد محمدی کوشکی

97185162

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب 

21

لیلا اسلامی تبار

97188105

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

22

حجت مروی عاصی

97186158

حقوق خصوصی

تصویب

               
 

 

                                                             

                                                                      

۲۶ تیر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی