جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ 99/5/9به صورت  مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1.  آقای رضا امید

2. آقای محسن مظهری

3. آقای محمدرضا قدمیاری

4. آقای حجت خطیب

مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی 

۰۸ مرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی