جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای علی غلام زاده دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/5/16به صورت  مجازی برگزار می گردد.   

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                   

۱۶ مرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی