تاریخ دفاع پیشنهادی گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با هماهنگی با استاد راهنما ، مدیرگروه و مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 99/6/13اخذ نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                  

۲۶ مرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی