جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/6/16به صورت  مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. آقای محمد حق بجانب

2. آقای مهدی اسلامی سبزوار

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی             

۱۵ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی