جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ 99/6/17به صورت مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای وحید بهابسته

2. خانم نرجس مسعودی

3. خانم حوری ایزدی بوانلو

4. خانم فاطمه ریحانی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی                    

۱۶ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی