جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ 99/6/18به صورت  مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای احمد اسدی

2. آقای عباس انوری

3. آقای میثم ذوالفقاری

4. خانم نفیسه شجاعی سعادتقلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۱۶ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی