جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان گروه مدیریت می رساند، جلسه دفاع آقای محسن جویباری مقدم در تاریخ 99/6/21و ساعت 11  به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

  بهزاد لطفی               

۲۰ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی