جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ 99/6/31به صورت مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. خانم مرضیه آل حسن ساعت 9

2. خانم زهرا زعفرانلو ساعت 10

3. آقای حمید آرین پور ساعت 11

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی                    

۳۰ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی