عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز چهارشنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز چهارشنبه


چهارشنبه 8 الی 10

ریاضی عمومی 2

ساعده بابایی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/riazi-omomi-2.

 

چهارشنبه 8 الی 10

فاطمه نوری

مدیریت تولید

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-tolid

 

چهارشنبه 8 الی 10

راحله خوشتراش

ریاضی پیش

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/riazi-pish

 

چهارشنبه 8 الی 10

هانیه قامتی

تنظیم شرایط 1 و 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tanzime-sharayete-1-va-2

 

چهارشنبه 8 الی 9:30

مریم بهزاد

سرمایه در بورس . مبانی مدیریت سرمایه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sarmayeh-dar-bors.-mabani-modoriyate-sarmayeh

 

چهارشنبه 8 الی 9:30

مجید شوشتری

حقوق تجارت 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-tejarate3

 

چهارشنبه 8 الی 9:30

مریم امیری

ریاضی کابردی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/riazi-karbordi-2

 

چهارشنبه 8 الی 9:30

زهرا عزیزمحمدی

حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-abzar-va-oghode-mali-eslami

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

محمدرحیم زاده

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nahve-ejraye-tasisat

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

زهرا عزیزمحمدی

حسابداری صنعتی3 . مبانی حسابداری مدیریت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-sanati3.-mabani-hesabdari

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

مجید شوشتری

حقوق بین الملل عمومی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-omomi-3

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

رضا حسن زاده

متون فقه3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe-3

 

چهارشنبه 11 الی 13

رضا حسن زاده

اصول فقه1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-fegh1

 

چهارشنبه 11:30 الی 13

مریم بهزاد

بازاریابی بین الملل

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazaryabi-beynolmelal

 

چهارشنبه 11:30 الی 13

محمدرحیم زاده

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nahve-ejraye-tasisate-barghi-sakhteman

 

چهارشنبه 11:30 الی 13

مسلم علیپوران

معماری اسلامی 1 و 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/memari-eslami-1-va-2

 

چهارشنبه 11:30 الی 13

الهه شجاع مقدم

زبات فنی – زبان تخصصی ( گروه معماری )

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane-fanni---zabane-takhassosi

 

چهارشنبه 12 الی 13

خیرالنساء مهربان

 متون حقوقی4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi4

 

چهارشنبه 13 الی 15

طیبه داورپناه

روانشناسی کار – روانشناسی سازمانی – روانشناسی عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi.kar-sazemani-omomi

 

چهارشنبه 13 الی 15

محمد مسرور

حقوق مدنی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-madani1

 

چهارشنبه 13 الی 15

حقوق تجارت

فاطمه محسنی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-tejarat-mohseni

 

چهارشنبه 13 الی 15

رضا محمدیان

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mohandesi-ab-va-fazelab-va-prozhe

 

 چهارشنبه 13 الی 15
سعید علی پناه
زبان خارجه
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabene.khareje.alipanah

 

چهارشنبه 13 الی 15

مجید ارجی

کاربرد آمار توصیفی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karborde-amare-tosifi

 

چهارشنبه 13 الی 15

رضاحسن زاده

متون فقه 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe-4

 

چهارشنبه 13 الی 15

خیرالنساء مهربان

زبان تخصصی1 -  متون حقوقی 2 حقوق جزایی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi2-hoghoghe-jazai

 

چهارشنبه 13 الی 15

فاطمه نوری

مدیریت استراتژیک

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriat-estratezhik

 

چهارشنبه 13 الی 15

زهرا عزیزمحمدی

مباحث جاری در حسابداری.حسابداری موارد خاص

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahes-jari-dar-hesabdari.-hesabdari-mavarede-khas

 

چهارشنبه 13 الی 15

منا فیروزبخش

متون فقه2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe2

 

چهارشنبه 15  الی 17

سعید علی پناه

زبان تخصصی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane.takhasosi.alipanah

 

چهارشنبه 15 الی 17

محمد اسماعیل فرهمند

حقوق املاک 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-amlake-3

 

چهارشنبه 15 الی 17

خیرالنساء مهربان

حقوق تجارت 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-tejarate1

 

چهارشنبه 15 الی 17

محمد مسرور

حقوق مدنی 5

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-5

 

 چهارشنبه 15 الی 17

سید موسوی محمودی

اقتصاد کلان

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/eghtesade-kalan

 

چهارشنبه 15  الی 17

امیر پورآریا

حقوق جزای اختصاصی3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi3

 

 چهارشنبه 15 الی 17

مرضیه ذکاوت

آمار کاربردی 2. آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amar-karbordi2.-amar-va-karborde-an-dar-modiriate-mali

 

 چهارشنبه 15 الی 17

محسن سروری

آیین دادرسی کیفری1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeen-dadrasi-keyfari1

 

 چهارشنبه 17 الی 19

محسن سروری

کلیات حقوق جزا

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/koliate-hoghoghe-jaza

 

چهارشنبه 17 الی 19

علی اصغر بهاری

حقوق جزای اختصاصی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi2

 

چهارشنبه 17 الی 19

منیژه صالحی

تاریخ تحلیلی صدراسلام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarikh-tahlili-sadre-eslam

 

چهارشنبه 17 الی 19

محمد مسرور

آیین دادرسی مدنی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-madanye1

 

چهارشنبه 17 الی 19

علی خوشتراش

کاربرد نرم افزار . نرم افزار حسابداری. کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karborde-narmafzar.narm-afzare-hesabdari.kamputer-dar-modiriyat

 

چهارشنبه 17 الی 19

امیرحسین پورآریا

حقوق جزای اختصاصی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi1

 

 چهارشنبه 17 الی 19:30

محمد مهدی تاتاری

حقوق مدنی 7

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-7

 

چهارشنبه 19 الی 21

خیرالنساء مهربان

مقدمه علم حقوق

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moghadameh-elme-hoghogh

 

 چهارشنبه 19 الی 21

محسن سروری

 حقوق تجارت4 ورشکستگی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tajarat4

 

 چهارشنبه 19 الی 21

حسین ولی دخت

قواعد فقه2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ghavaede-feghhe2

 

 چهارشنبه 19 الی 21

محمد مسرور

حقوق مدنی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-3


 چهارشنبه 21 الی 23

محمد مسرور

آیین دادرسی مدنی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeen-dadrasi-madani2

 

چهارشنبه 21 الی 23

علی پورعزیز

حقوق بین الملل خصوصی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-khososi2

 

  #مدیریت_کلاسهای_مجازی

۰۱ مهر ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها