جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای علی اصغر فروزان منش دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/7/10به صورت  مجازی برگزار می گردد.   

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

  بهزاد لطفی                   

۱۰ مهر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی