جلسات دفاع گروه روانشناسی عمومی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه روانشناسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه روانشناسی در تاریخ 99/7/12به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. خانم سمیه باقری

2. خانم سمیرا نیکوسیر

3. آقای صادق صابری

4. آقای هادی نوبهاری

5. آقای مهدی صحرائی

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۱۰ مهر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی