جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/8/7به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1.  خانم مرضیه روح آزاد

2. خانم گوهر علی نژاد

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۰۵ آبان ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی