وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/8/8پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

رخسانه زارع

97188140

روانشناسی عمومی

 تصویب

2

محسن عباسی کاسککی

97184136

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

3

سید مسعود حسینی معصوم

97184122

مدیریت بازرگانی

تصویب 

4

ماهرخ رحیمی شعرباف

97188130

روانشناسی عمومی

تصویب 

5

محسن جلیلی نیا

97185118

مدیریت بازرگانی

 تصویب

6

وحید حسن زاده بردر

97185123

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

7

الهه لزگی

97187151

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

8

نگار نیک سفر

97181172

حسابداری

تصویب نشد 

9

فاطمه پناهیده

97187113

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

10

سید مرتضی صادقیان

97187140

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

11

مجتبی طالبی

97181144

حسابداری

 تصویب مشروط

12

مصطفی داورپناه

97186122

حقوق خصوصی

تصویب 

13

مریم بدیع فرخد

97188114

روانشناسی عمومی

تصویب 

14

رسول شیرازی

97182142

مدیریت بازرگانی

تصویب 

15

فاطمه نعمتی

97187159

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

16

سعید هوشیار

97185172

مدیریت بازرگانی

تصویب 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

                                                         

                                                     

                                                                     

۱۱ آبان ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی