قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ( طرح غربالگری و پایش سلامت روان )

با توجه به اهمیت سلامت روانی-ا جتماعی دانشجویان، همچون سال‌های گذشته طرح غربالگری و پایش سلامت روان

بصورت متمرکز در همه مقاطع برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید اجرا خواهد شد.

 

لذا همه دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید تا تاریخ 30 آذر نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان در آدرس زیر

اقدام نمایند :

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

#روابط_عمومی

 

۱۱ آبان ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی