جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/8/18به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای مهران حیاتی

2.  آقای بهرام ابوالفضلی

3. آقای حسن سلیمانی

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۱۸ آبان ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی