جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم مهتاب امانی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/8/26به صورت  مجازی برگزار می گردد.   

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                   

۲۴ آبان ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی