جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای حیدر حسن پور یساولی در تاریخ  99/9/5

2. آقای حمیدرضا توانای مزار در تاریخ  99/9/6

3. آقای علی نیرومند در تاریخ  99/9/6

4. آقای هادی علیمیرزائی در تاریخ 99/9/20

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۰۴ آذر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی