جلسات دفاع گروه روانشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه روانشناسی در تاریخ 99/9/15به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. آقای محسن مزینانی

2. خانم اکرم سامقانی

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی           

۱۱ آذر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی