مراحل تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه خود را دارند می بایست برای تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی به صورت غیرحضوری مراحل ذیل را طی نمایند :

1. انتخاب واحد پایان نامه

2. اطمینان از خالی بودن کد استاد راهنما با مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی ( داخلی 25 خانم موسوی)

3. تأیید موضوع توسط مدیرگروه و استاد راهنما

4. دریافت فرم شماره 14 موجود در سایت مؤسسه ( فرم درخواست اخذ کد استاد راهنما) و کامل نمودن تمامی قسمت های آن

5. انتخاب استاد راهنما ( با کامل نمودن صفحه اول و دوم فایل پروپوزال موجود در سایت مؤسسه)

6. ارسال فرم 14 و 2 صفحه اول پروپوزال به آی دی تلگرامی کارشناس تحصیلات تکمیلی MA_STUDENTS

7. ثبت استاد راهنما در سیستم توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی

8. ثبت موضوع پروپوزال در سایت ایران داک

9. تکمیل تمام امضاهای پروپوزال شامل امضای استاد راهنما،  مدیرگروه، استاد مدعو با معرفی مدیرگروه، معاون پژوهشی و دانشجو

10. تسویه مالی واحد پایان نامه

11. ارسال پروپوزال کامل شده  که به امضای اساتید رسیده است و  نامه ایران داک به آی دی معرفی شده

12. تصویب و یا عدم تصویب در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

13. درصورت تصویب، 4 ماه و نیم پس از تاریخ تصویب، دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه می باشد.

یادآور می شود  تمام امضاهای اساتید به صورت الکترونیکی مورد قبول است. ضمنا عنوان پروپوزال باید با عنوان نامه ایران داک همخوانی داشته باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

                                                                                    

۱۴ بهمن ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی