جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای محمدرضا مربی هروی در تاریخ 99/12/24

2.  آقای سید مهدی سلیمانی نداف در تاریخ 99/12/25

3. آقای محسن جلیلی نیا در تاریخ 99/12/25

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۲۳ اسفند ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی