جلسه دفاع گروه روانشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ماهرخ رحیمی شعرباف دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی در تاریخ 1400/2/18به صورت  مجازی برگزار می گردد.   

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                   

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی