جلسه دفاع دانشجویان گروه روانشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی نام برده شده در تاریخ 1400/06/23 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- خانم فاطمه محمدنیا
2- آقای احمد پاکار
3- آقای امیر اسفندیاری


 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی