گروه علوم انسانی

عناوین رشته های گروه علوم انسانی :

1. کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 1400 به بعد دریافت چارت تحصیلی

2. کارشناسی ارشد حسابداری ورودی قبل از 1400 دریافت چارت تحصیلی

3. کارشناسی ارشد حسابرسی ورودی مهر 95 به بعد دریافت چارت تحصیلی

4.کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی ( تربیت بدنی ) دریافت چارت تحصیلی

5. کارشناسی ارشد روانشناسی ( عمومی ) دریافت چارت تحصیلی

6. کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان دریافت چارت تحصیلی

7.  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی دریافت چارت تحصیلی

8. کارشناسی پیوسته روانشناسی دریافت چارت تحصیلی

9. کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 1396 تا 1399 دریافت چارت تحصیلی

10. کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر 1400 به بعد دریافت چارت تحصیلی

11. کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر 1400 به بعد دریافت چارت تحصیلی

12. کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی قبل از مهر 1400 دریافت چارت تحصیلی

13. کارشناسی پیوسته مدیریت مالی ورودی مهر 1397 به بعد دریافت چارت تحصیلی

14. کاردانی پیوسته حسابداری ورودی 98 به بعد دریافت چارت تحصیلی

15. کاردانی پیوسته تربیت بدنی  دریافت چارت تحصیلی