گروه علوم انسانی

عناوین رشته های گروه علوم انسانی :

1. کارشناسی ارشد حسابداری دریافت چارت تحصیلی

2 . کارشناسی ارشد حسابرسی دریافت چارت تحصیلی

3.کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی ( تربیت بدنی ) دریافت چارت تحصیلی

4. کارشناسی ارشد روانشناسی ( عمومی ) دریافت چارت تحصیلی

5. کارشناسی ناپیوسته حسابداری دریافت چارت تحصیلی

6. کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان دریافت چارت تحصیلی

7.  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی دریافت چارت تحصیلی

8 . کارشناسی پیوسته روانشناسی دریافت چارت تحصیلی

9. کارشناسی پیوسته حسابداری دریافت چارت تحصیلی

10. کاردانی حسابداری دریافت چارت تحصیلی

11. کاردانی پیوسته تربیت بدنی  دریافت چارت تحصیلی