گروه علوم اداری

 

 

 

عناوین رشته های گروه علوم اداری:

1. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دریافت چارت تحصیلی

2.کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی ) دریافت چارت تحصیلی

3.کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( تجارت الکترونیک ) دریافت چارت تحصیلی

4.کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازرگانی بین الملل ) دریافت چارت تحصیلی

5.کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ( بازاریابی ) دریافت چارت تحصیلی

6.کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی دریافت چارت تحصیلی

7.کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی دریافت چارت تحصیلی

8.کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه دریافت چارت تحصیلی

9. کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی دریافت چارت تحصیلی

10.کارشناسی پیوسته حقوق ( ورودی 95 به بعد ) دریافت چارت تحصیلی

11.کارشناسی پیوسته مدیریت مالی دریافت چارت تحصیلی

12.کاردانی مدیریت صنعتی  دریافت چارت تحصیلی