معرفی و شرح وظایف

اهتمام به امر نظارت یکی از وظایف مهم دانشگاه می­باشد و از ابزارهای لازم و اساسی که می­تواند تصمیم گیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه دانشگاه را در جهت صحیح انجام وظایف و حرکت در مسیر پیشرفت در بخش­های مختلف آموزشی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و ... کمک نماید. لذا بکارگیری نتایج حاصل از ارزیابی­های درونی و برونی دانشگاه می­تواند کمک شایانی در این مسیر باشد.

در همین راستا دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه آموزش عالی حکیم نظامی جهت ارتقا کیفیت، اطلاع از نارسائی ها و نقاط قوت، فعالیت خود را آغاز نموده ­است. گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت رصد وضعیت آموزشی موسسه، بررسی و تحلیل نتایج ارزشیابی و تلاش جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش از اهداف دفتر نظارت و ارزیابی می­باشد که برای رسیدن به این مقصود نیاز به حمایت مدرسان محترم، همکاران گرامی و دانشجویان عزیز می­ باشد. امید است به کمک یکدیگر بتوانیم به این اهداف دست یابیم.

وظایف دفتر ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت

  • هماهنگی و پیگیری اجرای طرح ارزیابی درونی بخش‌ها.
  • ارزیابی مداوم کیفیت تدریس و کمیت عملکرد آموزشی.
  • شناخت امکانات و بررسی کمبودهای آموزشی،پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و برنامه‌ریزی برای رفع آ­ن­ها.
  • تهیه، تنظیم، جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و بهبود مستمر کیفیت موسسه.
  • برگزاری جلسات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه.
  • ارتقا وتضمین کیفیت نظام­مند موسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه­ ای و بین المللی.
  • پیگیری و بررسی محرمانه شکایات و انتقادات ارباب رجوع و دانشجویان.

 

لذا از همه اساتید ، کارکنان و دانشجویان گرامی تقاضا دارد نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات و شکایات خود را به این دفتر ارائه و پیگیری نمایند . شایان ذکر است شکایات به صورت محرمانه پیگیری می شود .

مکان دفتر نظارت : طبقه دوم ساختمان آموزشی . سمت راست . انتهای سالن