اساتید راهنما و داور گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

شماره همراه

رشته تحصیلی استاد

نام و نام خانوادگی استاد

09156506686

تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

دکتر سید علی قاسمی

09362967716

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

دکتر کریم خلاقی

09155819078

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی

دکتر مجید ارجی

     

09139382146

رفتار حرکتی یادگیری حرکتی

دکتر ستوده

09155715982

رشدو تکامل و یادگیری حرکتی

دکتر استیری

09195603836

رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی

دکتر پورآذر