اساتید راهنما و داور گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  1. دکتر فؤاد صیدی- دانشگاه تهران 09126781740
  2. دکتر هومن مینونژاد- دانشگاه تهران 09123487425
  3. دکتر رضا رجبی- دانشگاه تهران 09121772997
  4. دکتر زهرا استیری- دانشگاه سبزوار 09155715982
  5. دکتر مجید ارجی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09155819078
  6. دکتر مینا حقیقی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09132310180
  7. دکتر وحید محمدی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09151267062
  8. دکتر محمد کریمی زاده- دانشگاه تهران 09104963054
  9. دکتر سید علی اکبر هاشمی جواهری- دانشگاه فردوسی مشهد- 09155062171

جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.