معرفی و شرح وظایف روابط عمومی

شرح وظایف: 

روابط عمومی در یک سازمان، دریچه ای است که از ورای آن فعالیت های یک سازمان به خوبی قابل مشاهده است و به عنوان نهادی بنیادی در نظام مدیریتی حدفاصل بین مخاطبان و مسئولان یک سازمان است. فعالیتهای این واحد به دوبخش درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود.

الف(  درون سازمانی شامل :

۱- ساماندهی روابط بین واحدهای زیر مجموعه موسسه

۲- تهیه آرشیو تصویری ازوقایع وروند پیشرفت موسسه

۳- همکاری جهت برگزاری سمینارهای علمی و هدایت فعالیت های بخشهای مختلف موسسه در این ارتباط

۴- ارائه تاریخچه مختصری از موسسه و ثبت وقایع مهم در روند روبه پیشرفت آن

5-تهیه تصاویر اعم از عکس و فیلم از مراسم، کنفرانس ها، تجمعات و تحولات موسسه و حفظ آنها

6- تهیه گزارش تصویری از روند فعالیت های عمرانی

ب) برون سازمانی شامل :

۱- معرفی موسسه به دانشگاه ها، موسسات مختلف علمی-پژوهشی و مراکز تحقیقاتی و صنعتی از طریق انتشار کتب و بروشورهای تبلیغاتی

۲- برقراری ارتباط با صدا و سیما و رسانه های ملی و محلی جهت انعکاس اخبار و رویدادهای موسسه

3- انتشار نشریه خبری موسسه