اساتید راهنما و داور گروه حقوق
  1. دکتر محسن سروری- مرتبه علمی: استادیار 09159064862( مدیرگروه )
  2. دکتر مصطفی غفوریان نژاد- مرتبه علمی: استادیار 09155145568
  3. دکتر محسن لعل علیزاده- مرتبه علمی: استادیار 09155129967
  4. دکتر محمدحسن اماموردی- مرتبه علمی: استادیار 09151800176
  5. دکتر سید جواد خاتمی - مرتبه علمی: استادیار 09155715046
  6. دکتر رسول مقصودپور- مرتبه علمی: استادیار 09151152978
  7. دکتر ابراهیم کارگری – مرتبه علمی: استادیار 09364128545

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.