اساتید راهنما و داور گروه حقوق

شماره همراه

رشته تحصیلی استاد

نام و نام خانوادگی استاد

09159064862

الهیات  و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر محسن سروری

09151800726

الهیات  و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر ابراهیم کارگری

09155145568

الهیات  و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر مصطفی غفوریان نژاد

09153843152

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتر امید میلانلوئی

09155129967

حقوق بین الملل

دکتر محسن لعل علیزاده

09170477835

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر فتاح جعفری زاده

09151800176

حقوق خصوصی

دکتر محمدحسن اماموردی