تقویم آموزشی

                                                تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

 

 

شروع انتخاب واحد

7/11/96

پايان انتخاب واحد

13/11/96

انتخاب واحد حضوری (دانشجویان مشکل دار)

 

شروع كلاسها

14/11/96

شروع حذف و اضافه

23/11/96

پايان حذف و اضافه

26/11/96

آخرين مهلت حذف 2 درس

3/3/97

پايان كلاسها

18/3/97

شروع امتحانات

27/3/97

پايان امتحانات

9/4/97