اساتید راهنما و داور گروه های حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابرسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

1. دکتر محمود لاری دشت بیاض- حسابداری- استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  09151130525( مدیر گروه )

2. دکتر نادر نقش بندی- حسابداری- استادیارمؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان 09155582780

3. دکتر مهدی صالحی- حسابداری- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد09121425323 

4. دکتر محسن حسینی الاصل- حسابداری- استادیارمؤسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد 09111489318

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.