اساتید راهنما و داور گروه های حسابداری و حسابرسی

شماره همراه

رشته تحصیلی استاد

نام و نام خانوادگی استاد

09151130525

حسابداری ( مالی)

دکتر محمود لاری

09151083671

حسابداری

دکتر علی تقوی مقدم

09155582780

حسابداری

دکتر نادر نقش بندی

09111489318

حسابداری

دکتر محسن حسینی الاصل

09155877311

حسابداری

دکتر هادی سعیدی

09155169217

حسابداری

دکتر مهدی فیل سرایی

09386796368

حسابداری

دکتر آرش قربانی